என் மன பிரதிபலிப்புகள் - 4

அனைத்தும் கிடைத்தது

நான் கேட்டதைத்தவிர.